لَمَحات

دمی پیدا و دیگر دم نهان است

آخرین نظرات

  • ۲۱ مهر ۹۶، ۱۴:۴۳ - اشک مهتاب
    :)


این چیزها را اینجا میگذارم تا یادم نرود چه بودهام و چه کردهام. وگرنه، جز خاطراتی خوش یا ناخوش چیزِ بیشتری نیستند.


قسمتِ اول:


در کنارِ آزادراهِ

نماندن

تنها آتشِ افروخته

من

که سروِ بنفش را

بغل کرده ام

 

26 آبان ماه 1392


 

آسمان – اما – امروز

بر تختِ موریانه­ خورده افتاده

چشمش خیره به سقف

                       - بی­ خون -

و زیرِ خِنجِ باران

                        چه سست

و من که دستم را

با ادرار گربه

شسته ام

ابرها را

به پای باد

گره می زنم

و خورشید را

خاموش می کنم

تاریکی مهربان­ تر است

تاریکی

قابِ

صداها­ست

صدای تندری که سر به دیوار

می کوبد و می رود

و صدای غریبِ پوسیدنِ یک لاشه

 

23 آبان ماه 1392


 

در آن سوی طناب و پیچاپیچ و دست

در آن سوی حنجر و خون و بُراده های فریاد

و ماورای لاشۀ آفتاب پرست

پای خواهم کوفت

پتک خواهم کوفت

کوه خواهم کوفت

و پل را

فرو خواهم ریخت

و به شمارِ شما انگشت خواهم داشت

و به تعدادِ شکستنِ گردنتان

دست خواهد از شانه ام رویید

 

به آینه و زنگار و سنگ قسم

که زخم بی انقضای خورشید

وجودتان را تمام خواهد بلعید

تمام .

 

19 آبان ماه 1392

 


 

از سرِ کوچک ترین انگشتِ پایم

جوانه بیرون زده است

                       - چابک و تر –

 

گویی همین دیروز بود زایشم از مادر

دیروز بود انگار هراس بوسۀ نخست

همین دیروز بود انگار بستر و بوسۀ آخر

 

و امروز

             - که دیگر امروز نیست –

ساعت ها

عقربه های خود را

به برگ های پاییزی بخشیده اند

و از سرِ کوچک ترین انگشت پایم

رستخیز جوانه ها آغاز شده است :

در گلدان

 

19 آبان ماه 1392


 

جا ماندنِ سکوت از خودش

رفتی

با لب های بسته ام

 

 


 

چنین می پندارم که این بار

زال

خودش را

باید به آتش بکشد

باشد که از خاکسترش

سیمرغی سر بر کُنَد

 

14 خردادماه 1392

 


 

... و خورشید

                   – لرز و هراس –

داشت پر پر می زد

و عنکبوت بی غروب

                   – پوزخند کریه –

به پیش می لغزید

با پاهایش باریک و

  سیاه و

 سوزن

در تب احتضار می سوخت

بال های جبریل

و خورشید داشت ...

 

11 آبان ماه 1392


 

سایه هایم

          – از چراغ های گوناگون –

یکی می شوند

وقتی که باد نیم شب

بازوان خسته اش را

کش و قوس وار

می گشاید

خارهای خشک بیابان را می بوید

و پلاستیک ها را

آزاد می کند .

 

10 آبان ماه 1392

 


 

پیاده شد و

-        « ایست ! »

 

شلیک

 

دستش را زیرِ جوششِ خون گرفت

و بر خاک پاشید

و پاشید

و پاشید ...

 

انارهای شکسته ی بی سر

طغیان کردند از کاسه ها

و به تشییع جنازه ی گنجشکی رفتند

که خودش را در آینه دیده بود

و داشت

خون خود را

بر خاک

می پاشید .

 

10 آبان ماه 1392


 

شب

پاکت سیگار مچاله

کت ساییده ی ریش ریش

کفش های دهان دره

چهار انگشت آزادی خواهِ پا

           بیرون از جوراب

چانه ای خارزار

جنبان از جویدن خشک-پاره-نان

و عبور ماشین های نیمه شب

               تک به تک

و شبگردان کبابْ چشمِ موسیقی به گوش ...

 

رزمنده ی جنگ های ترجیعی خواب

در سنگرِ آخرین ایستگاه اتوبوس

کمین گرفته است

با لب هایی به سردی فشنگ

و به خیابان روبرو می اندیشد

به این درازِ بی انتها

 

7 آبان ماه 1392


 

شک

گلدان شگفتی است

که در آن

خورشید و عقاب می روید

 

 


 

تکه ای آفتاب

افتاده بود کنارِ گلدان

کنارِ گلدان

گربه ی یک چشم روی شاخه ی لیمو

چشمِ چپش را

در آشیانه ی گنجشک ها می جست

و روح سرگردان ماهیِ عید

در باغچه

به ابرِ مچاله ای می نگریست

که صلحنامه ی جنگِ تن به تن بود

جنگِ تکه های آفتاب

با

گلدان ها

 

7 آبان ماه 1392

 

 


 

 

می لرزید

دستِ روزنامه فروشِ کنارِ خیابان

موهایش نخ به نخ سپید می شد

و صورتش چروک می گرفت

 

مسافرِ کناری ام

سیبی از کیفش درآورد سبز و بی آلایش

و من به روزنامه های مچاله در جوی

فکر می کردم

و عطرِ سبزِ سیب

 

1 آبان ماه 1392


 

 

گنجشک پرید

هدیه اش را ولی

خواهرِ کوچکم دوست می دارد

- شیشه ی پنجره از آب شفاف تر –

: پیرهنی آبی

با گل های سفید و سرخ و بنفش

 

2 آبان ماه 1392


 

اولین رباعی من :

 

 

از گور پرید

چشمِ چپ را مالید

بر تن کفنی خونین

خمیازه کشید

سهراب : پدر ، مرا نکش این دفعه !

 - لبخندِ کجِ تلخ –

 

... و خنجر نبرید !

 

4 آبان ماه 1392

 

 

 


 

 

در اتوبوسِ شلوغِ شب

 زنی می گریست

کُه کُه می گریست

و « ای وای » هایش

مثلِ قطراتِ بارانِ روی شیشه

کش می آمد

کبوترِ یاکریمی خیس

روی تابلوِ زردی نشسته بود

و به سیاهِ ابرها فکر می کرد

اتوبوس که بوق زد

پریدم و خیس

خیس

دور شدم

ابرهای فکرم کُه کُه می گریستند

و اشک هاشان

مثلِ « ای وای » های زن

روی شیشه ی احساسم کش می آمدند .

 

24 مهرماه 1392

 


 

دانه ی پیروزه ی تسبیح می رفت

بر دوشِ مورچه ای

شاخه ای سکوت بر مزارِ حوا بود

سروهای گوشه ی قبرستان

راز می گفتند

و پیرمرد

بیرون زده بندِ پاره ی تسبیحش از جیب

نشسته بر خاکِ سردِ عصرِ پنجشنبه

پیِ آخرین دانه ی تسبیحِ خود می گشت

با دست هایش

پُر از خراش های عمیقِ سکوت

 

26 مهرماه 1392

 


 

 

بی هیچ پوستِ شکلات و موسیقی و بوق

بی هیچ تصادف و

بی هیچ – حتی – عبور

 

دیشب

خواب

دیدم

تابلوِ ورود ممنوع شده ام .

 

20 مهرماه 1392


 

کبریت زد

نگرفت

زد

نگرفت

زد

شکست

آخرین بود

*

خورشید

نگاهِ خسته اش به سیگارِ خاموشِ مرد

دود را از شکافِ لب ها – به آه – بیرون کرد

 

21 مهرماه 1392

 


 

به زانو در آمد

خون بود و چهارده زخم بود و خون

افتاد بر خاک

و از جیب هایش گریختند

تیله های سبز و

بر خون و خاک غلتیدند

درخت های برهنه ی دور

برایم دست تکان می دادند

و تنِ او

پوشیده شد از برگ

از زرد

از مرگ

 

باد بود او

و ایستاده بودم بر فرازِ جسدش

خنجرِ خونینم به مشت .

 

22 مهرماه 1392

 

 


 

 

 

پیر زنی لاغر

با چادرِ سیاهِ گل دار و عصا

دوچرخه ای باریک و قدیمی با چراغ و زنگ

می گذشت

ته سیگاری توی جوی

توله گربه ای از سرِ دیوار

و دختری جوان با شتاب

 

پسربچه برخاست

داغ بود و « سه تا » و چه بوی نانی !

نوبتش شده بود

و آب نبات چوبی اش تمام .

 

19 مهرماه 1392

 


 

مردِ سیاه و سفید

با شانه هایش افتاده و دست هایش آویزان

و لباسش زخم آلود و ساییده

کنارِ خیابان ایستاده است

با سطلی

لبریز از غروب

 

18 مهرماه 1392

 


 

 

موجِ منظمِ گوشت

انگشتانِ فرو رفته در پوست

و غیژ غیژِ خفیفِ تخت

 

ناگاه

دیوار شکافت

فرش ها بال گشودند

باد سر فرود آورد

و از شکافِ دیوار بیرون پرید و روی زمین غلتید

انگشتری طلا با نگینی سرخ

 

دو نگاه

دو شهابِ منجمدِ بی دنبال

 

18 مهرماه 1392

 

  

 

چسبیده است

دست ها به میله ی سرد

و کمرها به کمرهای پشتِ سر

 

اتوبوس به پیاده رو نگاه می کند

به چتر

به آتشِ مُرده ی سیگار

به دودِ مات

به بخار

... آه می کند

*

محو شد

ردِ کف آلودِ لاستیک

بر آبِ خیابان

 

چتر

سیگارش را به جوی بخشید

لب فروبست

 

17 مهرماه 1392

 


 

قلم بارید

مرثیه ای را

برای چترهای فراموش شده .

 

بازسرایی

 


درخت

هلالِ ماه

خش خشِ سایه های خشکِ پیاده رو

قرمزِ سنگینِ ترافیک

حراجِ گلِ مریم

: گوشواره ای به گوش

 

سایه کشان می گذشت

زنِ بدکارِ پاییز

 

15 مهرماه 1392

 


 

دوش می گرید

سوزان

بر دوشِ من

 

اجیرِ آتش کِشِ مردمانم

چتری برای دوزخبارِ خزانم

خالدون فیها

ابدا ...


11 مهرماه 1392


 

 قسمتِ دوم در این لینک: قسمتِ دوم